отслабване с лепенки
Тест върху тропи и фигури 10 клас
1. Тропите са:
Елементи на мисълта, които се реализират позиционно;
Резултат от сравнение на процеси и явления, като се изтъква общото между тях;
Части на речта
2. Метафора е:
Обозначаване на предмети чрез замяната му с друг;
Пренасяне на свойства от един предмет на друг, въз основа на някакво сходство;
Характерно за басните изразно средство;
3. Алитерацията е:
Струпване на съгласни
струпване на едни и същи гласни със стилистичен ефект
Повторението на съгласни със стилистичен ефект
4. Анаколут е:
Пренасяне на част от думата или израза от един стих на друг
Игрословие
Недоизказване, замълчаване, многоточия в текста
5. Хиперболата е:
Преувеличение
Разместване на думи
Преносно значение
6. "Чета Ботева" е:
Метафора
Метонимия
Постоянен епитет